Piyasadan haberler

AKGRT… Şirket kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı tutarının arttırılmasını, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 23.03.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

ADEL… Şirket Yönetim Kurulu 24.03.2021 tarihli toplantısında, Şirketin 2020 faaliyet yılına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu Kar Payı Rehberi kapsamında hazırlanan Kar Dağıtım Tablosu'nda yasal kayıtlara göre Net Dağıtılabilir Dönem Kârı olmaması sebebiyle, dağıtılması öngörülen diğer kaynak olarak geçmiş yıl karlarından 15.001.875,00 TL brüt kâr payının tam mükellef kurumlara 1 TL nominal değerli beher hisseye karşılık 0,635 TL tutarında brüt %63,5 oranında ve 1 TL. nominal değerli beher hisseye karşılık 0,53975 TL. tutarında net %53,98 oranında nakit temettü dağıtılmasına, temettü ödeme tarihinin 30.09.2021 olmasına, bu konuda alınan kâr dağıtım önerisinin 15.04.2021 tarihinde yapılacak Genel Kurulun tasviplerine sunulmasına, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

AKBNK… Banka 2020 yılı faaliyetlerinden sağlanan 6.267.167.124,74 TL.'lik net kârdan; ·Ortaklara 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle Bankanın ödenmiş sermayesi olan 5.200.000.000 TL.'nin %5'ine tekabül eden 260.000.000 TL. birinci nakit brüt kar payı; 366.080.000 TL. ikinci nakit brüt kar payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %12,04'ü olan 626.080.000 TL. nakit brüt kar payı dağıtılmasına; ·Nakit kar payı ödemelerine 26 Mart 2021 tarihinden itibaren başlanılmasına, ·Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi uyarınca kurumlar vergisinden müstesna tutulan 702.497,79 TL.'nin "Özel Fon Hesabı"na aktarılması ve "Kanuni Yedek Akçeler" olarak toplam 36.608.000 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e tahsis edilmesine, karar verilmiştir.

AKENR… Şirkete Sermaye Piyasası Kurulunca verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı izninin 2021 yılı sonunda dolması nedeniyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Şirketin Sermayesi' başlıklı 7. maddesinde belirlenmiş olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları (5 yıl) için uzatılması amacı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Şirketin Sermayesi' başlıklı 7. maddesinin tadili konusunda gerekli yasal izinleri almak için 24.03.2021 tarih ve 43796 sayılı başvuru ile Sermaye Piyasası Kurulu'na ve 24.03.2021 tarih ve BGA53476N 74481 sayılı başvuru ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna gerekli olan başvuru yapılmıştır.

AKFGY… Şirket portföyündeki 15'i Türkiye'de ve 4'ü Rusya'da olmak üzere 19 oteli işleten Accor Grubu ile kira sözleşmeleri revize edilerek Şirket lehine iyileştirilmiş olup bu değişiklik ile portföydeki 19 otelin sağladığı kira gelirlerinde 01.01.2021 tarihinden itibaren otel bazında %10 ilâ %22,5 oranında artış sağlanacaktır. 11.03.2021 tarihinde imzalanan yeni sözleşme ile 2005 yılında başlayan, dünya çapındaki Novotel ve Ibis markalarına ait otellerin Türkiye'deki en büyük yatırımcısı konumunda olan Akfen GYO ile 110 ülkede, 39 marka ile 5 binin üzerinde otel işleten ve dünyanın en büyük otel operatörlerinden birisi olan Accor Grubu arasındaki köklü stratejik ortaklık güçlenerek devam etmektedir.

AKGRT… Şirket kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı tutarının arttırılmasını, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 23.03.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

AKYHO… Yönetim Kurulu'nun 02.03.2021 tarihinde şirket merkezinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda, Şirketin bilanço aktifinde bulunan İstanbul Bağcılar, Mahmutbey mevkiinde 2069 ada 11 parselde kayıtlı 857,40 metrekare büyüklüğündeki arazi üzerine kurulu 3.805,12 metrekare büyüklüğündeki binanın satış öncesi pazarlama sürecinin yönetilmesi için sözleşme yapılmasına karar verilen (Alf Alliance Ticari) Menteşeli Gayrimenkul Danışmanlık Reklam Hizmetleri Limited Şirketi ile yapılan sözleşme, uygun piyasa şartları oluşmadığından karşılıklı olarak feshedilmiştir.

ARMDA… Armada Bilgisayar, 2020 yılında göstermiş olduğu performansıyla HPE Partners KickOff'21 Etkinliğinde Türkiye Geneli Yaygınlık ve En Yüksek Ciro Ödülünü kazanmıştır.

ATLFA… Şirketin 24.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, Olağanüstü yedeklerden, kardan ayrılması gerekli kanuni yasal yükümlülükler düşüldükten sonra 2020 yılı dağıtılmayan karlar hesabında bulunan karından kalan net 515.000,00-TL' sinin hissedarlara hisseleri oranında kar dağıtımı yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

AVOD… Amerika'daki müşteriden; Haziran 2021 – Haziran 2022 dönemi için, 1525 ton Yarı Kurutulmuş Domates siparişi alınmış olup, siparişin toplam tutarı yaklaşık 8.700.000 USD dır.

BASCM… Şirketin 24.03.2021 tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında; Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 41.499.408 TL net dönem zararı elde edilmiş olup kar dağıtımının Kar Dağıtım Politikası, uzun vadeli topluluk ve Şirket stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Şirketin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla kar dağıtılmamasına karar verilmiştir.

BJKAS… UEFA CFCB Adjudicatory Chamber (UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu - Yargı Komisyonu) tarafından Şirkete tebliğ edilen karar göre; Şirketin UEFA Financial Fair Play Regülasyonunun vadesi geçmiş borçlara ilişkin hükümlerini ilgili süreler içinde yerine getirmediği, bu sebeple de 2021/2022 UEFA gelirlerinin 15%'ine el konulacağını, ancak 30.09.2020 itibariyle tespit edilmiş olan vadesi geçmiş borçların 30.06.2021 tarihine kadar ortadan kaldırılması durumunda ilgili yaptırımın uygulanmayacağı bildirilmiştir. Anılan borçların, kararda ifade edildiği gibi vadesi geçmiş borç olmadığı yönündeki iddiamız ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir. Buna ek olarak, kararda da belirtildiği üzere, karar henüz kesinleşmemiş olup CAS'a gitme hakkımız bulunmaktadır. Konuya ilişkin değerlendirmelerimiz sürmektedir.

CUSAN… Yönetim Kurulu'nun 24.03.2021 tarihli toplantısında; -Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK 'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020 -31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; 23.918.896.- Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 1.431.793.- Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, 2020 yılı içerisinde bağış yapılmadığı ve SPK' nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2020 -31.12.2020 hesap dönemine ilişkin olarak 22.487.103.- Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı, - Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait mali kayıtlarda ise 01.01.2020 -31.12.2020 hesap döneminde 28.635.864.- Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 1.431.793.- Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, 2020 yılı içerisinde bağış yapılmadığı ve SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin olarak 27.204.071.- Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı görülerek, - Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")' nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")' na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarda yer alan "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" tutarının daha düşük olması nedeniyle; söz konusu mevzuata göre belirlenen 22.487.103.- Türk Lirası "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" tutarından TTK'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 481.985.- Türk Lirası tutarında ilave ''Genel Kanuni Yedek Akçe'' ayrıldıktan sonra, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt % 11,76471'i (net % 10'u) oranında olmak üzere, toplam 8.382.353.- Türk Lirası (brüt) tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması, geriye kalan tutarın da olağanüstü yedeklere alınarak öz kaynaklar da tutulması ve kar payı dağıtımına en geç 5 Mayıs 2021 tarihinde başlanması hususu ile birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

DERAS… %100 Bağlı Ortaklık Emiliano Zapata Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurulu 23.03.2021 tarihinde yapılmıştır. Yapılan Genel Kurul'da üretim ve ticari faaliyetlerin olağan akışında yürütülebilmesi için, Bağlı Ortaklığın sermayesinin 400.000 TL'den 9.600.000 TL artırılarak ilk etapta 10.000.000 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiştir. Şirket sermaye artırımına nakit olarak iştirak edecektir.

EKGYO… Şirket ile Çevre Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında 17.12.2020 tarihinde KAP'ta açıklanan protokole ek olarak; İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Taşdelen Mahallesi, 0/458, 0/459 ve 0/460 parsel sayılı taşınmazların kadastral 312.429,77 m²'lik kısmının toplam 937.289.310,00-TL (KDV Hariç) bedel üzerinden Şirketçe satın alınmasına ilişkin taraflar arasında ek protokol imzalanmıştır. Söz konusu ek protokol ile Şirket projelerinden Gebze Emlak Konutları 3. Etap bünyesinde yer alan ve Çevre Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne satılan 320 adet bağımsız bölümün KDV Dahil 151.205.080,00 TL'si satın alım bedeli olan 937.289.310,00-TL'den mahsup edilecek, 411.168.506,00 TL'si Çevre Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile daha önce imzalanan protokoller kapsamında Şirket tarafından devam ettirilen kentsel dönüşüm projelerine ilişkin iş ve işlemlerde kullanılacak, kalan tutar olan 374.915.724,00 TL ise ayrıca ödenecektir.

FADE… Şirket Fade Gıda Yatırım San. Tic. A.Ş.'nin mevcut bağlı ortaklığı Hade Fidecilik Tarım Ürünl. San. Tic. A.Ş. ye ait 2021 sezonu için daha önce bildirimi yapılmış olan 50 milyon Adet alınan Fide siparişlerine ilave olarak, ayrıca 17 milyon Adet daha Fide siparişi alınmıştır. 2021 yazlık Fide sezonunda üretim siparişi toplam 67 milyon Adet olmuştur. Toplam 67 milyon Adet sipariş ile birlikte yazlık Fide doluluk oranımız %100' e ulaşmıştır.

FRIGO, MERKO… Görüşmelerin olumlu sonuçlandığı, sahip olduğu 4.072.000 adet payın ve ilişkili Şirket Satyaş Gıda Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.' nin 472.000 adet Frigo Pak Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. paylarının 3,08 USD birim fiyatla toplamda 14.000.000 USD bedel ile; Toplam 4.544.000 adetin nakden satışına ilişkin taraflar arasında bağlayıcı anlaşma 24.03.2021 (bugün) tarihinde imza altına alındığı bildirilmiştir. Söz konusu anlaşma uyarınca payların devir işlemi sözleşmenin kapanış tarihi 09.04.2021 tarihine kadar tamamlanacağı, devir alınacak paylara karşılık gelen pay devir bedeli, ödeme tarihinden bir önceki güne ait T.C. Merkez Bankası efektif döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığında olacağı bildirilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920293

GENTS… Şirket 2020 yılı sonunda yasal kayıtlarında vergi ve 1.tertip Yasal Yedek Akçe tenzili sonrası 45.351.119,17 TL, SPK kayıtlarında ise vergi ve 1.Tertip Yasal Yedek akçenin indirilerek, bağışların ilavesi ile 62.494.048,58 TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmaktadır. Bu kapsamda 21 / 04 / 2021 tarihinde toplanacak 2020 yılı Genel Kurulu'na Yönetim Kurulu olarak; 1. 2020 yılı karından 45.000.000,00 TL ( % 29,22 ) bedelsiz payın ortaklara yasal süreler içinde verilerek, artan tutarların şirket bünyesinde olağanüstü yedek olarak bırakılmasının, 2. Mevcut Olağanüstü Yedekler tutarından da 10.000.000 TL ( % 6,49 ) Brüt - Nakit temettü tutarının 31.05.2021 tarihinde pay sahiplerine ödenmesinin, Ekte yer alan Kar Dağıtım Tablosu'nda da belirtildiği şekilde 2020 yılı Kar Dağıtım Teklifi olarak sunulmasına karar verilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920135

GUBRF… Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'nin yatırımlarının gerçekleştirilebilmesine yönelik olarak, Yönetim Kurulu 24/03/2021 tarihli toplantısında; Şirket lehine T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nezdinde tahsis edilmiş kredi limitlerinden 135.000.000-USD'lik tutarın, % 100 hisselerine sahip olunan Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş’ye kullandırılmasına karar vermiştir.

HDFGS… Şirket 11.02.2021 tarih ve 06 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında; Şirketin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dağıtılabilir kardan ortaklara %35,7142 oranında 75.000.000 TL temettünün pay senedi olarak dağıtılmasına, Kar dağıtımına ilişkin teklifin Genel Kurul onayına sunulmasına ile karar verilmişti. 24.03.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulunun teklifi onaylanmıştır.

HEKTS… 24.03.2021 Tarihinde Yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında; 2020 Yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin 17.02.2021 tarihinde alınan Şirket Yönetim Kurulu Kararının kabul edilmesine karar verilmiştir.

IDEAS… Bağlı ortaklık İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından Bankalar, Yatırım ve Finansal kuruluşlara yazılım çözümleri üreten Fintech şirketi HCT Bilişim A.Ş. paylarının tamamının 1.050.000.-TL bedelle satın alınmasına ilişkin sözleşme imzalanmıştır.

ISGYO… Şirketin 24.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; Yönetim Kurulu'nun Şirketin mevcut stratejileri çerçevesinde, genel ekonomik konjonktür ve Şirket finansman politikası dikkate alınarak, Şirketin nakit akışlarını optimize etmek amacıyla kar payı dağıtılmamasına ilişkin önerisinin aynen kabul edilerek kar payı dağıtılmamasına ve sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlardaki net dönem karları üzerinden mevzuat gereği ayrılması gereken kanuni yedek akçenin ayrılmasından sonra; Vergi Usul Kanunu'na göre oluşan kardan kalan bakiyenin olağanüstü yedeklere, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan kardan kalan bakiyenin geçmiş yıl karlarına aktarılmasına karar verilmiştir.

ISMEN, IYM… Naturelgaz San. ve Tic. A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Görüşü ektedir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920322

KRDMA, KRDMB, KRDMD… Satış duyurusu Hk… https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920089 KORDS… Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Şirket finansal tablolarına göre 179.930.044,00 TL konsolide dönem kârı elde edilmiştir. Bu doğrultuda; yapılan müzakere sonunda 2020 yılı kâr dağıtım tablosunun onaylanmasına, SPK Mevzuatı'na uygun olarak hesaplanan 2020 yılı konsolide dönem kârından esas sözleşmenin 35. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak, yasal yükümlülükler ve kontrol gücü olmayan paylar düşüldükten sonra kalan 152.970.598,00 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârının yaşanılan küresel ekonomik şartlar çerçevesinde şirketin finansal esneklik kabiliyetini daha da artırmak amacıyla dağıtıma konu edilmeyerek Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına ve bu hususun 24 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurulu'na önerilmesine, Dağıtımının esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlara göre oluşan 16.432.501,66 TL dönem zararının Geçmiş Yıl Zararı olarak dikkate alınmasına karar verilmiştir.

MERKO, FRIGO… 1- Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin yönetim kurulu başkanı Sn. Ali Haydar GÜÇLÜ' nün sahip olduğu 2.775.000 adet payın, 3.08 USD birim fiyattan 8.547.000 USD toplam bedelle nakden satın alınmasına, 2- Satın alma bedelinin, 4.000.000 USD kısmı için banka yatırım kredisi, 2.500.000 USD kısmının Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Alistair Baran BLAKE' nin Şirkete vereceği borç ve kalan 2.047.000 USD kısmının da öz kaynaklardan karşılanarak ödenmesine, 3- Şirketin meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin "İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi" başlıklı 6 ncı maddesi kapsamında ertelenen kararın Kamuoyuna açıklanmasına, 4- Gerçekleştirilecek alım neticesinde yönetim hakimiyetinin oluşmaması nedeni ile Pay Alım Teklifi doğmadığı hususunun kamuoyuna ilan edilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

NTHOL…Şirket 31.12.2020 tarihli konsolide finansal raporunun yayınlanma tarihi hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu ek süre talebi olumlu karşılanmış ve 26.03.2021 (dahil) tarihine kadar ek süre verilmiştir. Ek süre talebine konu sebepler sürekliliğini korumakta olup, denetim çalışmaları halen devam etmektedir. Bu nedenle, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan denetim çalışmalarının tamamlanabilmesi için ikinci kez 15 günlük ek süre verilmesi talep edilmiştir.

PRKME… Şirket bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.'nin ("Konya Ilgın") rödovans usulüyle işlettiği Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'na ait 1247 ruhsat numaralı sahada yürütülen madencilik faaliyetleri kapsamında ilgili sahada faaliyet gösteren kömür zenginleştirme tesisi (Lavvar Tesisi) hakkında 25.11.2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 17'nci maddesi gereğince Konya Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilmiş olan "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararının iptali istemiyle Konya Valiliği'ne karşı dava açılarak yürütmenin durdurulmasının talep edildiği ve bağlı ortaklık Konya Ilgın'ın davaya istemesi halinde müdahil olabileceği hususundaki Konya 2. İdare Mahkemesi'nin 23 Şubat 2021 tarihli ihbar kararı bugün bağlı ortaklık Konya Ilgın'a elektronik ortamda tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili tüm yasal haklar kullanmak üzere bağlı ortaklıkça davaya, davalı Konya Valiliği yanında fer'i müdahil olarak katılınacaktır.

RODRG… 2020 döneminde 1.147.096 TL zarar çıkmıştır. Geçmiş yıl zararları rakamı olan 2.518.211,75 TL enflasyondan arındırılmış net rakamdır.(II-19.1) Sayılı Kar payı tebliği 11.maddesi hükmünce öngörülen tutarı aşan kısım bulunmamaktadır.

SEKFK… Egeli&Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. firmasının grup firmalarından olan Karasi Jeotermal Enerji Üretim İnş. Ve Tic. A.Ş. tarafından Şeker Finansal Kiralama A.Ş. aleyhine açılan şikayet davasının görüldüğü İstanbul 13. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2016/1265 E. sayılı dosyasında 26.02.2016 tarihinde; şikayetin kabulü ile; icra dosyasından davacı 3.kişi şirkete gönderilen 89/2 ve 89/3 haciz ihbarnamelerinin ortadan kaldırılmasına; kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde ilgili Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

SNKRN… 31.12.2020 tarihli Konsolide Mali Tablolarda yer alan toplam 5.503.739.- TL Ticari Borçlara istinaden bugün itibariyle 1.750.000.- TL ödeme yapılmıştır. 31.12.2020 tarihli Konsolide Mali Tablolarda yer alan toplam 2.263.481.- TL Personel Borçlarına (maaş ve yasal tazminat borçları) istinaden, 19.03.2021 tarihinde 900.000.-TL yapılan ödemeden sonra kalan 1.363.481 TL'ye istinaden bugün itibariyle 630.000.- TL daha ödeme yapılmış olup, tüm diğer işçi borçlarına ilişkin mutabakat devam etmektedir.

SNKRN… Şirket Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile KSK Grup Taahhüt İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. arasında 28.12.2020 tarihinde yapılan ticari sözleşme gereğince, 3.950.000.- TL sözleşme bedeli üzerinden, bugün itibariyle 2.100.000.- TL ikinci iş avansı tahsilatı yapılmıştır.

TSGYO… 24.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında kayıtlı sermaye tavanının artırımına ilişkin Esas Sözleşme Tadili onaylanmıştır.

TSGYO… 24 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısında alınan karar doğrultusunda, Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle kar dağıtılmamasına karar verilmiştir.

TUCLK… Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.02.2021 tarihli toplantısında, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 (Yüz milyon) Türk Lirası'ndan 200.000.000 (İkiyüz milyon) Türk Lirası'na artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 yılından itibaren beş yıl için uzatılması amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN SERMAYESİ " başlıklı 6. Maddesinin tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6 nci maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na 17.02.2021 tarihinde yapılan başvuru SPK'nın 19.03.2021 tarihli E-29833736-110.03.03-3729 sayılı kararıyla onaylanmış olup, SPK onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır. Esas Sözleşme Tadil Metni, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920194

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Okunma